Pub
Por: Andreia Tavares de Sousa

 Andreia1

Grandesa i orguliu di ser pretu

Korason linpu i puru

Rostu aitu n'aitura

Riku kultivadu di kultura

Pretu, purmeru fidju di Dios

Sen medu di labanta vos

Pa mostra ken k'e nos

Nos intilijensia ku nos sabidoria leba-nu lonji

Pretu negru kori mundu tras d'aventura

Txeu bes forsadu

Ku sufrimentu i margura

Pamodi nos kor kruza kaminhu di dor

Pretu, sangi burmedju

Pensamentu branku

Surizu d'arku d'abedja

Fidaigu dagumu

balenti rabes

Pretu linpu bunitu

Diamanti mas karu di Afrika

Nha rasa afrikanu

Bu odju sta intxadu di magua ku lagua

Di odja injustisa ku dizigualdadi

Mas ku amizadi na ponta di bexu

Surizu na rostu

Flisidadi na paimu di mo

Undi nu bai nu ta rispira nos identidadi

I nos orguliu di ser pretu.

Comentários  

0 # Mana Guta 18-10-2018 09:13
Bunitu gritu di rizistensia y puezia libertaria. Forsa!
Responder