Pub
Por: Kin di Nanda

kin di nanda

 

Nôs kasa

Nôs santuáriu

Nu rasa

Ka inporta oráriu

 

Nôs família

Nôs inspirason

Fonti di aligria

Alimentu nôs kurason

 

Ken ki kuida di kriansa

Ten Amor komu erdansa

Ken ki ruspeta adultu

Ten salvason komu indultu

 

Nu manti tudu en kumun

Nu ruspeta ordi di otoridadi

Prutegi ken kê nôs armun

E un atu di solidariedadi

 

Mundu interu sta ku duensa

Gosi e ka maré pa dizavensa

Anti nu lê kel'otu sentensa

Nu asumi ês kuensa-kuensa

 

Kristu Jezus e nôs vanguarda

Djuntu ku nôs anju-da-guarda

Sima kel metáfura di mostarda

N'amor ku fé ki nu ta risguarda

 

Pelu sinal di Santa Kruz

Dioz libra-nu di tudu prigu

Spritu Santu pista-nu luz

Santa Maria ta da-nu abrigu

 

Len-Prera, San Dimingu, 29 di marsu di 2020 

Comentar