• Praia
  • 29℃ Praia, Cabo Verde
Alma di un vizionariu
Cultura

Alma di un vizionariu

Pureza na oliar di un vizionariu

E pinta Alma ku amor di si povu, vos solidariu

Ganha kastelu di Amor Vitoria na petu

Ka bu julga omi pa rapides di si pasus

Nen tudu iletriku ten kapasidadi di bai lonji

Ka bu julga omi pa kor di si kazaku

Nen pa si prufeson

Un porteru podi ser txabi ki ta abri porta pa strelas

Ka bu julga omi pa kor di gravata nen pa txapeu eleganti

Rostu di burgonha senpri e sukundidu tras di monti

Mulera sen kabelu

Podi ser sinbolu di Omi sabiu

Nen tudu rikeza ten kabimentu i intendimentu

di resebi un kurason

E mas fasil un luva tadja txuba

I un nobri kanpunes ser Aguia ta vua na seu

Mo pintadu di luta e vensidor

Kalu na mo

Bolsu fradu podi karega un inperiu na konsiensia e konstrui mar di speransa

Nen tudu surizu e alegria

Nen tudu dor e vizivel

Astia podi ser Arma dominati, mas

Rostu pintadu di promesas vali pena grava na mimoria

Nhos fala lingua di Omis

Lingua di Omis

Ki ta bisti kalsa

Lingua di Omis

Ki sabi ma nansi di mudjer

Lingua di Omis

Di atitudi valiozu,

Lingua di Omis

Di menti ouru

Ki ten spritu na oliar

Omi di sirbintia

Di palavra sagrada

Ki kria di rikeza di tera

Omi e reconhesidu pa si ason

Ka pa tamanhu di si Sapatu

Partilhe esta notícia

SOBRE O AUTOR

Redação